Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Opdrachtnemer: Ink my whole body Waalwijk (Kvk: 53411528): , gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen IMWB .
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan IMWB tot het laten aanbrengen van een tatoeage.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen IMWB en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IMWB en Opdrachtgever, waarbij IMWB als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van IMWB worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van tatoeages door IMWB worden zonder enige uitzondering geleverd door IMWB en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens IMWB zijn ingeschakeld.
2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met IMWB  aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door IMWB gehanteerde Algemene Voorwaarden.

 

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan IMWB worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan IMWB tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door IMWB aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan IMWB tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van IMWB of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door IMWB te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 IMWB brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, vanaf 16 tot 18 jaar ALLEEN onder begeleiding van een ouder of toeziend voogd. Vanaf 16 jaar Geldige id-kaart VERPLICHT.
3.6 IMWB behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.
3.7 IMWB heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft IMWB het recht de Opdracht te weigeren.

4. Betaling

4.1 Door de opdracht te geven aan IMWB gaat u akkoord met een aanbetaling van tenminste de helft van het te betalen bedrag. Mocht u afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag. Tevens vervalt het recht om gebruik te maken van deze aanbetaling wanneer een afspraak niet tijdig is verzet (binnen 14 dagen van de afspraak) dit betekend dat u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal plaatsvinden.
4.2 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor uw door IMWB te plaatsten tatoeage. Brengt u wijzigingen aan dit ontwerp of deze afspraken kan er een meerprijs worden gerekend.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Door opdracht te geven aan IMWB erkent Opdrachtgever dat IMWB een inspanningsverbintenis heeft. IMWB   zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. IMWB kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. IMWB is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
5.2 Voor het geval IMWB aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat IMWB voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede IMWB ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
5.4 IMWB bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

6. Garantie op diensten

IMWB gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen tussen IMWB en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Breda, behoudens indien IMWB als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

8. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

9. Bestellingen

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting”. Door te klikken op “Bestelling met betalingsverplichting” is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via service@trustedshops.nl

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

 

10. Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

 

11. Beschikbaarheid en levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Polen. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

 

12. Betaling

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina “Verzending en Betaling”.

 

13. Garantie op producten

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

– voor een volledige terugbetaling zorgen
– voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
– naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

 

14. Eigendom

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

 

15. Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

– in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
– in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

 

16. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

 

17. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door IMWB geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.